Laddning Elbil radgarage

elbil_puff
Det är inte tillåtet att ladda elbil i våra radgarage.


Vi startar nu upp en arbetsgrupp, Elbilsladdningsgruppen*, ihop med Styrelsen.
Gruppen kommer att gå på infomöten, inhämta information m.m. för att sedan rapportera till styrelsen.
Är du intresserad av att vara med i gruppen?
Skicka ett meddelande till thurhagen@gmail.com

*för oss som bor med radgarage.

Gruppen består av hittills av:

Roger Thurhagen KTV 24 (sammankallande)

Jesper Johansson KTV 266
Toni Katana KTV 112

Laddning av elbil
Många samfälligheter står idag inför en utmaning gällande denna fråga.
Styrelsen har under året försökt reda i frågan för att få klarhet i vad som gäller och vilka kostnader som kan bli aktuella.
Samfälligheten och vad som ingår styres av anläggningsbeslut beslutade av lantmäteriet.
En styrelse eller stämma får inte fatta beslut som strider mot gällande anläggningsbeslut.
En förening som i sitt anläggningsbeslut tillåter motorvärmare har trots detta inte tillåtelse att installera elbilsladdare.
I anläggningsbeslutet för samfällighetsföreningen Fisktärnan står det
”ej motorvärmare”.
Önskar samfälligheten installera ladd boxar för elbil krävs ett gemensamt beslut. Därefter får föreningen ansöka om en ny förrättning has Lantmäteriet. En sådan förrättning är kostsam och det innebär inte en garanti för att förändringen blir godkänd. För att ha så stor chans
som möjligt att få godkänt en ändring av anläggningsbeslutet hos lantmäteriet bör det finnas ett samtycke och underskrift från samtliga medlemmar i anläggningen. (I vårt fall 106st för GA2).

För att de ska bevilja ett nytt beslut krävs det att Lantmäteriet tror att förändringen kan få långtgående positiva konsekvenser för föreningen.
Ett beslut skall vara till gagn för alla och även om elbilar är en starkt uppåtgående trend så är det ännu inte så pass utbrett att alla kan nyttja detta.

Att själv installera laddbox är inte heller tillåtet i gemensamhetsgarage. (Detta framgår även i artikeln nedan)
Andra saker att ta hänsyn till är elnätet, hur mycket belastning klarar, betalning/förbrukning, brandsäkerhet mm

En uppskattning av kostnad för att upprätta ett nytt anläggningsbeslut för GA2
Kostnaderna kommer från Lantmäteriet beräknat på antalet delägarfastigheter i anläggningen och förutsatt att alla är överens.
Detta är en fingervisning och kan komma att öka ytterligare.
Fisktärnan GA2
En ändring av anläggningsbeslut för GA2 (Radgarage) skulle kosta som minst förutsatt att alla i anläggningen är eniga.
– En grundkostnad på 1550kr/tim sällan under 39000kr (enligt uppgift från lantmäteriet)
– 1500-2000kr/ fastighet (106st)
Totalt 180000-200000kr (förutsatt att alla är överens)
Vid oenigheter ökar priset snabbt en lantmätare kostar idag 1550kr/tim.

Lösning GA3
Ytterligare en lösning är att bilda en GA3 som bildas för de som är Intresserade av att ha laddstolpar, även här gäller en grundkostnad för förrättningen samt en kostnad per fastighet.
Denna kostnad betalas då av de medlemmar som skall ingå i denna förrättning.
Detta kräver dock att elnätet klarar av belastningen och här måste hänsyn ta att det på sikt kan ansluta sig fler till denna GA det krävs även en lösning för att kunna separera elkostnaderna. Alla kostnader kopplade till denna anläggning skulle då bekostas av de deltagande fastigheterna.

HÄR (öppnas i nytt fönster) är en artikel som beskriver problemen med elbilsladdning och de utmaningar
som samfällighetsföreningar står inför. Det framgår även här att styrelsen i en
samfällighet är bakbundna i frågan då det i sista steget är lantmäteriet som fattar
slutgiltigt beslut om en eventuell förändring av anläggningsbeslutet. I artikeln kan ni
läsa att även om det finns beslut om motorvärmaruttag inte ger detta inte rätt att
installera elbilsladdning. I vårt fall står det tydligt i vårt anläggningsbeslut att det inte
skall finnas motorvärmare, vilket gör det ännu krångligare för vår del.
Även de motorvärmare som finn installerade i våra samfällighetsgarage strider emot
anläggningsbeslutet och måste således plockas bort om någon medlem begär detta.
En kort sammanfattning:

Därför blir det svårt för elbilsägare

Samfällighetsföreningar kan ha hand om gemensamma utrymmen som en carport. Vad föreningen får göra och hur saker finansieras beslutas genom en gemensamhetsanläggning, via en förrättning som klubbas av Lantmäteriet.

Om det står att motorvärmaruttag är tillåtet i carporten, är det inte detsamma som att tillåta elbildsladdning. Vill föreningen (majoritet krävs) göra något som inte ingår i anläggningsbeslutet, som att sätta upp laddstolpar för elbilar, krävs en ny förrättning.

Om Lantmäteriet väljer att göra en ny förrättning, vilket inte är säkert (se artikel nedan), kan det kosta tiotusentals kronor. Prislappen för installationen av laddning för elbilar kan sedan landa på flera hundra tusen kronor

Comments are closed.